ราชาวดี ทมยันตี

ISBN:

Published:


Description

ราชาวดี  by  ทมยันตี

ราชาวดี by ทมยันตี
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 7.28 Mb

รอยหวาน รอยแหงวิญญาณ ดังตำนาน ขณะทีผมอานตนฉบับ ราชาวดี สิงทีรูจักทันทีถึงบทประพันธชินนีกคือ ผูเขียน ทมยันตี ยังคงดำเนินตามความตังใจแนวแนวา กอนทีตนเองจะ “กลับบาน” จะพยายามถายทอดความรูในพุทธปรัชญาและเทวศาสตรทีพอมีอยูบาง ลงในรูปของนวนิยายเทาทีMoreรอยหวาน รอยแห่งวิญญาณ ดั่งตำนาน ขณะที่ผมอ่านต้นฉบับ ราชาวดี สิ่งที่รู้จักทันทีถึงบทประพันธ์ชิ้นนี้ก็คือ ผู้เขียน ทมยันตี ยังคงดำเนินตามความตั้งใจแน่วแน่ว่า ก่อนที่ตนเองจะ “กลับบ้าน” จะพยายามถ่ายทอดความรู้ในพุทธปรัชญาและเทวศาสตร์ที่พอมีอยู่บ้าง ลงในรูปของนวนิยายเท่าที่สติและปัญญาพอมีพอทำการอธิบายในศาสตร์ทั้งสองแม้เป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรทว่าได้พยายามกระทำ เพราะ… อานิสงส์จะบังเกิดทั้งผู้อ่านและเขียน ดังนั้น ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ จึงปรากฏ “ฌาน” รวมเล่มสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 2532 และต่อเนื่องเป็นระยะๆ ด้วยนวนิยายที่ผู้อ่านต้อนรับอย่างอบอุ่น ทุกเล่มพิมพ์ซ้ำมากกว่าสี่ครั้ง ไม่ว่าจะ จิตา มายา หรือ ไวษณวี มาถึงวันนี้…วันแห่งอานิสงส์ร่วมกันอีกครั้ง จึงปรากฏขึ้น…ราชาวดี บัดนี้ ยามใดเขารำลึกถึงเธอผู้นั้น เขามิได้รำลึกว่าเธอจะ “นามใด” อินถวา ราชาวดี ล้วนสมมุติ “เธอ” ต่างหากที่เขาผูกพันอ่อนโยน ใน “รัก” คือความอ่อนโยนพิสุทธิ์ มิใช่ “รัก” ในความหมายที่มนุษย์มี มนุษย์เป็น เมตตา กรุณาและมุทิตา รวมเป็นรักอันปราศจากราคี เธอผู้นั้นจะ “อะไร” ก็ตาม เธอ “ให้” ในสิ่งที่มนุษย์คนใดไม่เคยให้เขาได้ เขายื่นมือสู่ความว่างเปล่า หัวใจอ่อนโยนอย่างไม่เคยเป็น “ผมรักคุณ!” ธันยธรเคยรู้สึก…ความรักของเขาละม้ายหมอกควัน รู้ว่า…มี แต่จับต้องไม่ได้ รักของผู้ชายอื่นมีได้ มากมาย เกิด-ดับเรื่อยดุจสายน้ำ หากรัก…ของธันยธรคือ การรอ…รอใคร เมื่อใด…เขาไม่รู้…จวบจนบัดนี้ ขณะนี้เขาต้องยอมรับความจริงในหัวใจ เขาผูกพันต่อสตรี…เธอจะเป็นเจ้าอินถวา เป็นราชาวดี เป็นโอปปาติกะ…อะไรก็ช่าง ต่อให้เธอเป็นผี เขาก็รักเธอ ธันยธร…รู้…เธอเหมือนสายหมอกที่เลื่อนไหล… จับต้องไม่ได้ ธันยธร…รู้…เธอคือแสงสว่างอำไพ ฉายเฉิด… ครอบครองไม่ได้ ธันยธร…รู้…เธอเฉกเช่นทิพยมาลีที่โชมฉมกลิ่นหอม… เด็ดดอมไม่ได้ แต่…ใครบ้างไม่ชมชื่นที่จะเย็นระรื่นในหมอก ท่ามกลางแสงยะยิบ สูดกลิ่นบุษยทิพย์…ฝันนั้นงดงาม แม้เป็นสุขในฝันบ้าง บ่อมดีกว่าไม่เคยฝันดี ธันยธรยิ้มอ่อนโยนให้กับความรักวิไลเลิศในหัวใจ!

ณ บ้านวรรณกรรม น้อมนำ ราชาวดี นวนิยายที่งดงามทั้งความรัก ทั้งจิตวิญญาณ มากำนัลสู่มือผู้อ่าน รับเถิด…รับไว้ รับให้หัวใจบังเกิดอานิสงส์ร่วมกัน สมความตั้งใจแน่วแน่แห่งผู้เขียนนาม…ทมยันตี ขอให้ความรักวิไลเลิศสถิตอยู่ในหัวใจคุณEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ราชาวดี":


ortobone.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us